English

Начало »

Проектът „Локалното наследство – ресурс за местно устойчиво развитие” е финансиран от Министерството на образованието, младежта и науката и се организира от Центъра за антропологични и етносоциологически изследвания към Философско-исторически факултет на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”. Изследователската група е сформирана от специалисти в областта на етнологията, философията, културата и туризма. При реализацията на проекта са включени и студенти.

Основните цели на проекта са насочени към изясняване на разбирането и оценяването на нематериалното културно наследство в българското общество. Проучването се извършва с цел да се идентифицират нематериалното наследство, като акцентът се поставя върху наследените (или мислени като такива) знания и умения по места, както те се изпълняват сега, т.е. в изследването се отдава значение на практиките, техните употреби и мястото, което те заемат в съвременния живот на местните общности. Местното наследство се изследва на базата на конкретни емпирични случаи (case studies), като се прилага сравнителен подход не само в рамките на България, но и в по-широк регионален и европейски план, следвайки класическата качествена методология на grounded theory.
Задача на работата по проекта е да проучи съдържанието на политиките, насочени към локалното наследство и неговото интегриране като фактор в процеса на устойчиво местно развитие. Проблематиката се разглежда в нов изследователски контекст и предлага нова концептуализация по отношение на съдържанието на политиките за управление на наследството.

Тези политики ще бъдат изследвани през призмата на териториите, за да се откроят основни модели, допинасящи за подобряване на качеството на живот на общностите. Ще бъдат проучени общините от Южен централен район за планиране, който е разнообразен като природни и културни дадености, в него са разположени големи градове и малки селища, които представят както централни, така и гранични райони. В тях живеят общности с богати наследени практики и културни традиции, които продължават да играят роля в съвременността и изграждат образа на региона. Изследването ще открои най-релевантните конкретни случаи и ще ги анализира.

Проектът е насочен не само към академичната общност, но цели и отваряне на науката към гражданите и бизнеса: държавни и местни институции, неправителствени организации, местни поизводители и т.н. За това задължително се разчита на контактите и връзките на всеки един от главните действащи на регионално и местно ниво лица, които ще помолим да дадат своя принос в проекта. Екипът от изследователи предвижда да събира информации и оценка на нематериалното наследство като ресурс, да обобщи добрите и неуспешните практики, за да представи основни модели, тясно свързани с устойчивото развитие на териториите и общностите.

 

 
 
Всички права запазени © 2012
Част от архивните фотографии в банера са предоставени с любезното съдействие на www.lostbulgaria.com